Zubi ERP

Gói

Dùng thử

3 Địa điểm kinh doanh

3 Người dùng

3 Các sản phẩm

3 Hóa đơn

Mô-đun Crm

Mô-đun thiết yếu

Product Catalogue Module

Mô-đun dự án

WooCommerce Module

7 Ngày dùng thử

Miễn phí cho 7 Ngày

Start Up

2 Địa điểm kinh doanh

500 Người dùng

Vô hạn Các sản phẩm

2000 Hóa đơn

Mô-đun Crm

Mô-đun thiết yếu

Mô-đun sản xuất

Product Catalogue Module

Mô-đun dự án

WooCommerce Module

3600000.0000 / 1 Năm

Pro

5 Địa điểm kinh doanh

5 Người dùng

500 Các sản phẩm

500 Hóa đơn

Mô-đun trình kết nối

Mô-đun Crm

Mô-đun thiết yếu

Product Catalogue Module

Mô-đun dự án

WooCommerce Module

6000000.0000 / 1 Năm

Pro Max

20 Địa điểm kinh doanh

50 Người dùng

1000 Các sản phẩm

1000 Hóa đơn

Mô-đun trình kết nối

Mô-đun Crm

Mô-đun thiết yếu

Product Catalogue Module

Mô-đun dự án

WooCommerce Module

12000000.0000 / 1 Năm

VIP

Vô hạn Địa điểm kinh doanh

Vô hạn Người dùng

Vô hạn Các sản phẩm

Vô hạn Hóa đơn

Mô-đun trình kết nối

Mô-đun Crm

Mô-đun thiết yếu

Product Catalogue Module

Mô-đun dự án

WooCommerce Module

150000000.0000 / 50 Năm